Queen of Heaven Chapel

Pre-Vatican II Roman Catholic Traditional Faith, Mass & Sacraments

Next scheduled Masses:

2017-08-15 – 6pm
2017-08-16 – 9am – external location*
2017-08-17 – 9am – external location*
2017-08-18 – 6pm
2017-08-19 – 9am
2017-08-20 – 9am